O.S.-BASE MACHINE

Go to content

Main menu

REPORT

O.S.-BASE 测楦仪通过软件可以打印报告指出如下:

  • 后跟中心凸度;

  • 楦底部分十个不同的测量点位,分别测出内外腰的平衡差距;

  • 后跟高度和斜度;

  • 确定后踵垂直中位。(高靴楦尤其重要)

  • 楦头的摆度;

  • 标示正确的着地点位置和着地点弧度;

  • 划出楦头中心线;

  • 划出后踵中心分度线;

  • 自定义鞋楦底弧、尾弧;

  • 数据存档案的建立;


 
 
Back to content | Back to main menu